Nyereményjáték

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Mirador Bt. által üzemeltetett https://www.facebook.com/ceruzabab/ illetve a http://www.ceruzabab.hu/ weboldalon elérhető nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel:

A Játék szervezője és lebonyolítója a Mirador Bt. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás
  bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  · a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  · egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Mirador Bt nem értesíti a Játékost.
  A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
 2. A Játék leírása
  A Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/ceruzabab/ oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha az oldalt lájkolják és kommentben jelzik, hogy mit szeretnének nyerni a felajánlott termékek közül.

A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.

 1. A Játék időtartama
  A Játék 2020. január 29. és 2020. február 29. között zajlik.
  A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 18.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 2. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
  A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
  A Játék részvételi feltételei:
  · a Játék során az oldal (https://www.facebook.com/ceruzabab/ ) lájkolása, illetve a https://www.facebook.com/ceruzabab/photos/a.121134271844635/517343798890345/?type=3&theater post alatt kommentben leírása annak, hogy mely terméket szeretnék megnyerni a meghirdetett termékek közül.
  · jelen Szabályzat elfogadása,
 3.  Nyeremény
  A Játék nyereménye: 1 db Játékos által választott termék a játék meghirdető bejegyzés alapján.
  Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
  Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
  A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
  A Mirador Bt az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.
 4. Sorsolás
  A sorsolás 2020. február 29-én18-20 óra között történik egy sorsoló program (random.org oldalon található) a cég tagjainak munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.
  A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem adja meg elérhetőségeit, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, a Mirador Bt tulajdonában marad.
  A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.
  A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
  Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
  Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan.
  Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.
  Nyertesek értesítése
  A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor a https://www.facebook.com/ceruzabab/photos/a.121134271844635/517343798890345/?type=3&theater poszt alatt, illetve a facebookon értesítjük 2 munkanapon belül.
  A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.A nyeremények kézbesítése, átvétele
  A Játékosok kötelesek együttműködni a Mirador Bt-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Mirador Bt-t semmilyen felelősség nem terheli.
  A nyereménytárgyakat a Mirador Bt kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Mirador Bt mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik.
  Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
  A Mirador Bt a nyereményt egy alkalommal postázza.
  A Mirador Bt nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.
  Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
  A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Mirador Bt-t.
  A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Mirador Bt-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Mirador Bt részére átadja.
 5. Adatkezelés
  A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Mirador Bt nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés alatt), és azokat a Mirador Bt az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j)
  pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
  · a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre
  vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást
  követő 6 hónapig kezelje;
  · a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a
  székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C.
  törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
  törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  – a nyertes Játékos nevét a sorsolás után a https://www.facebook.com/ceruzabab/photos/a.121134271844635/517343798890345/?type=3&theater weboldalon
  · kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Mirador Bt az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az info@ceruzabab.hu email címen vagy írásban postai úton a Mirador Bt. 1213 Budapest, Erőmű utca 5. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.
  A Mirador Bt adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím:  info@ceruzabab.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Mirador Bt Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.
 6. Felelősség
  A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Mirador Bt nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Mirador Bt-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
  A Mirador Bt a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
  A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
  A Mirador Bt kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Mirador Bt-nel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
  A Mirador Bt a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
  Mirador Bt nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Mirador Bt nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 7. Egyéb
  A Mirador Bt fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://www.facebook.com/ceruzabab/ facebook weboldalon.
  Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@ceruzabab.hu e-mail címre!
  Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

A játékot Facebookon hirdettük,  azonban a promóciót a Facebook támogatása nélkül készült, így mentesítjük minden felelősség alól. 

Kelt: Budapest, 2020. február 29.Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .